Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) ιδρύθηκε στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2978/31-12-2015, τεύχ.Β) και καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Εγκληματολογίας και πιο συγκεκριμένα των αστεακών εγκληματικών φαινομένων.  

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι:
Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου παράλληλα με τηδιεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Το Εργαστήριο επιδιώκει την επιστημονικήσυνεργασία με άλλα συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών/Αντιπεριφερειών, καθώς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο μελέτης και έρευνας ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησής του. Επιχειρεί τηνενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων των οποίων το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση υποτροφίας και την εν γένει υποστήριξη της πανεπιστημιακής και επιστημονικής μελέτης και έρευνας στο επιστημονικό του πεδίο.

To αντικείμενο μελέτης και έρευνας του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:
  • Τη μελέτη του συνολικού εγκληματικού φαινομένου και τις ιδιαίτερες ποσοτικές και ποιοτικές ιδιαιτερότητες του στο περιβάλλον της πόλης.
  • Τη μελέτη και έρευνα του ρόλου του δομημένου περιβάλλοντος και των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του αστεακού περιβάλλοντος στην εκδήλωση, τις μορφές και διαστάσεις της εγκληματικότητας.
  • Τη χρήση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών χαρτογράφησης που προσιδιάζουν στη γεωγραφική και χωροταξική ανάλυση του εγκλήματος.
  • Την εμπειρική διερεύνηση και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας ανάλογα με το μέγεθος οικισμού (αστικά κέντρα, ημιαστικές ? αγροτικές περιοχές).
  • Τη μελέτη της σύγχρονης αστεακής εγκληματικότητας και τη χαρτογράφηση της.
  • Την εμπειρική διερεύνηση και μελέτη της θυματοποίησης, του φόβου του εγκλήματος και της ανασφάλειας των πολιτών βάσει του τόπου κατοικίας/μεγέθους οικισμού.
  • Την εμπειρική διερεύνηση και θεωρητική ανάλυση των στάσεων και απόψεων των πολιτών απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο και την τιμωρητικότητα, ανάλογα με το μέγεθος οικισμού κατοικίας τους.
  • Την επεξεργασία θεωρητικών εξηγητικών προσεγγίσεων και προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής που προσιδιάζουν στις ιδιαιτερότητες της αστεακής εγκληματικότητας.
  • Τη διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο (κοινωνική πρόληψη/κοινοτική πρόληψη), καθώς και προτάσεων πρόληψης του εγκλήματος μέσω περιβαλλοντικού σχεδιασμού (CrimePreventionThroughEnvironmentalDesign?CPTED).
 
                                   Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου
 
                                Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου
Διοίκηση

Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Ζαραφωνίτου Χριστίνα

 

Αναπληρωτής Διεθυντής:

Καθηγητής Λάζος Γρηγόρης

 

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης

Ηλιοπούλου Ντορίνα

©2022 EASTE - Laboratory of Urban Criminology Panteion University. All Rights Reserved.

Search